Algemene voorwaarden

Artikel1: Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tough Love en de deelnemer van producten en/of diensten van Tough Love (hierna te noemen “de deelnemer”). 
2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
Artikel 2: Aanmelding, lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden  Tough Love 
1. Aanmelding en lidmaatschap als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te leveren bij een medewerker van Tough Love. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Tough Love het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. De overeenkomst is voor de duur van minimaal 1 maand  en de opzegtermijn betreft ook 1 maand. Het lidmaatschap zal per maand stilzwijgend verlengd worden.
2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. 
3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uithanden gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150, zijn voor rekening van de deelnemer.  
4. De deelname aan alle trainingen van Tough Love zal worden geweigerd, zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Tough Love is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 
5. Tough Love behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Artikel 3: Trainingstijden 
1. Tough Love behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. 
2. Er vindt voor de deelnemer geen restitutie van de contributie plaats. 
3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen Tough Love gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
4. Afspraken voor een personal training dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht later de afspraak in te halen zonder dat de klant recht heeft op teruggave van het verschuldigde tarief.  
Artikel 4: Wijziging of beëindiging van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een onbeperkt sporten abonnement.
2. Bij een uitbreiding van het lidmaatschap gaat de deelnemer opnieuw een contract aan voor het totale abonnement, te rekenen vanaf het moment van ingaan van het extra abonnement. 
3. . De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Tough Love. Met in acht name van de opzegtermijn benoemd in artikel 2.1
4. Tough Love behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie, een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.
Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid 
1. Tough Love aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 
2. Het gebruik maken van materiaal, het volgen van groepslessen of een programma Tough  Love, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
3. Tough Love aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 
4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. 
5. Tevens zal de deelnemer van Tough Love vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
Artikel 6: Huisregels 
1. De deelnemer wordt geacht andere sporters met respect te behandelen en verantwoordelijk met het materiaal van Tough Love om te gaan.
Artikel 7: Persoonsgegevens 
1. Tough Love verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.  De persoonsgegevens worden opgenomen in een digitaal bestand waarin alle deelnemers van Tough Love zijn opgenomen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel. 
3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
Artikel 8: Rechtstoepassing 
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Tough Love aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Tough Love, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement  in de regio Zwolle.
3. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Tough Love te accepteren.

Tough Love                                                                                                                                      Zwolle                         woensdag 9 augustus 2017

Tough Love                                                           KvK: 691336645                     IBAN: NL02KNAB 0256 4426 49